یوسف بلقیس آذر

نمونه کارها

کتاب حفاظت در برابر صاعقه
کتاب حفاظت در برابر صاعقه
کتاب
کتاب اتصال زمین و همبندی
کتاب اتصال زمین و همبندی
کتاب
محاسبات تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار اکودیال (Ecodial)
محاسبات تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار اکودیال (Ecodial)
ویدئو
دیتیل های تاسیسات برقی
دیتیل های تاسیسات برقی
اتوکد
طراحی تاسیسات برقی ساختمان با نرم افزار اتوکد (AutoCAD)
طراحی تاسیسات برقی ساختمان با نرم افزار اتوکد (AutoCAD)
اتوکد, ویدئو