کانال خاکی مشترک کابل جریان ضعیف و فشار ضعیف

تصویر شاخص
حجم فایل

155 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

نصب کابل در داخل کانال خاکی

نشریه 110 جلد اول:

براي نصب کابل ها در داخل کانال خاکی ابتدا باید کانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر و کف آن به ضخامت 10 سانتی متر ماسه ریزي و کابل ها بر روي آن خوابانده شود. آنگاه، روي کابل ها نیز با 10 سانتی متر ماسه نرم پوشانیده شده و یک نوارپلاستیکی اخطار که بر روي آن عبارت « توجه مسیر کابل » نوشته شده کشیده شود. سپس به منظور محافظت کابل یک ردیف آجر به عرض 22 سانتی متر (طول آجر عمود بر محور کابل)، یا یک ردیف دال بتونی بر روي نوار مزبور چیده و سپس روي آن را خا كریزي کرده و بکوبند.

عرض کانال حفر شده به منظور نصب کابل هاي زیرزمینی بستگی به تعداد کابل هایی خواهد داشت که در مجاورت هم قرار می گیرند . همچنین، عمق کابل از سطح زمین بستگی به تعداد کابل هایی دارد که روي یکدیگر قرار می گیرند . فاصله بالاترین کابل فشارضعیف زیرزمینی از سطح زمین، در زیر سطح تمام شده پیاده رو نباید از 70 سانتی متر کم تر و در زیر سطح خیابان نباید از یک متر کمتر باشد.

اگر تعداد کابل ها در داخل کانال خاکی زیاد باشد، بهتر است به جاي قراردادن کابل ها بر روي یکدیگر، کابل ها مجاور هم کشیده شود. حداقل فاصله کابل هاي زیرزمینی از یکدیگر در صورتی که دو کابل هم ولتاژ باشد باید 10 سانتی متر و در صورتی که یک کابل، کابل فشارضعیف و دیگري کابل فشار متوسط یا کابل جریان ضعیف (دو کابل مجاور با ولتاژهاي متفاوت) باشد، 30 سانتی متر در نظر گرفته شود، (منظور از فاصله دو کابل فاصله هوایی بین آن دو می باشد) در موارد ي که چند کابل به موازت یکدیگر در یک سطح افقی کشیده می شود باید ضمن رعایت فواصل مجاز، تمامی سطح کابل ها با آجر پوشیده شود و در مورد کابل هاي جانبی، حداقل نصف طول آجر از مرکز کابل به سمت خارج قرار گیرد. به جاي آجر می توان از دال بتونی مناسب یا مصالح دیگري که تصویب شده باشد استفاده کرد.

نشریه 110 جلد دوم:

براي نصب کابل هاي تلفن در داخل کانال خاکی ابتدا باید کانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر و کف آن به طور یکنواخت ماسه ریزي و کوبیده شود به گونه اي که ماسه متراکم داراي 5 سانتیمتر ضخامت باشد و سپس کابل ها بر روي آن خوابانیده شده و مجدداً بر روي آن ماسه ریزي و کوبیده شود به نحوي که قطر ماسه متراکم 15 سانتیگراد گردد . آنگاه یک نوار پلاستیکی خبردهنده که مشخص کننده کابل تلفن باشد بر روي آن کشیده شده و به منظور حفاظت کابل ها یک ردیف آجر به عرض 22 سانتیمتر بر روي نوار مزبور چیده وسپس عمل خاکریزي و کوبیدن به صورت لایه هاي 15 سانتیمتري تا سطح زمین ادامه یابد . خاك مورد استفاده براي خاکریزي نباید داراي قلوه سنگ هاي داراي قطر بیش از 10 سانتیمتر باشد (تراکم خاك در پیاده رو باید 90 درصد و در سواره رو 95 درصد باشد).

عرض کانال حفر شده به منظور نصب کابل هاي زیرزمینی بستگی به تعداد کابل هایی خواهد داشت که در مجاورت هم قرار می گیرد، لیکن حداقل آن 40 سانتیمتر خواهد بود . همچنین عمق کابل از سطح زمین بس تگی به تعدادکابل هایی دارد که روي یکدیگر قرار می گیرد، لیکن به طور کلی عمق کانال تلفن باید در پیاده رو 80 سانتیمتر با 80 سانتیمتر فاصله از دیوار و در سواره رو 120 سانتیمتر در نظر گرفته شود. در مواردي که رعایت عمق کانال امکان پذیر نباشد ممکن است با استفاده از حفاظ مکانیکی (لوله گالوانیزه یا لوله پی وي سی100×110 با 10 سانتیمتر بتن 200 کیلوگرم در مترمکعب) عمق حفاري را کاهش داد.

 

کانال خاکی مشترک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان10,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 2
تاریخ انتشار: 6 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 375
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان10,000

تعداد