همبندی تابلو برق

تصویر شاخص
حجم فایل

376 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻳﻚ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺮقدار، (ﻓﺎزﻫﺎ و ﺧﻨﺜﻲ) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى وﺻﻞ ﻫﺎدﻳﻬﺎى ﺣﻔﺎﻇﻠﺘﻲ (PE) ﻳﻚ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎدى ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎدﻳﻬﺎى ﺑﺮقدار ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎدى ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻄﻌﻪ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻫﻢاﻧﺪازه ﺷﻴﻨﻪ، ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﻨﺜﻲ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ. وﺻﻞ و ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﻪ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮ داراى ﻫﺎدى ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ- ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻫﺎدى ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ وﺻﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻄﻌﻪ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﻨﺜﻲ اﺗﺼﺎل داده ﻣﻲﺷﻮد

ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى ﺷﺪه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ PEN ﻳﺎ PE وﺻﻞ ﺷﻮد.

در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارﻫﺎى ورودى و ﺧﺮوﺟﻲ آن داراى ﻫﺎدى ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ – ﺧﻨﺜﻲ (PEN) ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺼﺐ ﺷﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ (PE) ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد.

همبندی تابلو برق

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “همبندی تابلو برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 2
تاریخ انتشار: 2 آبان 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 655
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد