طرحواره همبندی اصلی و اضافی

تصویر شاخص
حجم فایل

3271 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

طرحواره همبندی اصلی و اضافی

طرحواره عمومی سیستم هم­بندی اصلی و نیز سیستم هم­بندی اضافی برای هم­ولتاژ کردن در ساختمان­ ها در این فایل نشان داده شده است و نیز شرح علائم اختصاری هم تشریح شده است.

مقاومت الکتریکی اتصال به زمین

کل مقاومت الکتریکی نقطه خنثی یا هادی خنثای یک سیستم TN ( برای هر نوع منبع تغذیه، اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور) نسبت به جرم کلی زمین، نباید از دو اهم تجاوز کند، مقاومت کل دو اهم را ممکن است علاوه بر اتصال زمین پست برق یا نیروگاه، از طریق احداث اتصال زمین­های مکرر و اضافی در طول شبکه توزیع برق و وصل هادی حفاظتی یا هادی حفاظتی – خنثی این خطوط به زمین تامین کرد.

سطح مقطع هادی هم­بندی اصلی

سطح مقطع هادی هم­بندی اصلی به قرار زیر می­ باشد:

الف) سطح مقطع هادی هم­بندی اصلی نباید از 6 میلی­متر مربع برای هادی مسی، 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی و 50 میلی­متر مربع برای هادی فولادی کوچک­تر باشد.

ب) از طرف دیگر سطح مقطع هادی­های حفاظتی در تاسیسات هر چه باشد. لزومی نخواهد داشت سطح مقطع هادی هم­بندی از 25 میلی­متر مربع برای مس و یا سطح مقطع معادل آن از نظر هدایت الکتریکی برای آلومینیوم و فولاد بزرگ­تر باشد.

پ) بین دو سطح مقطع بندهای الف و ب سطح مقطع هادی هم­بندی اصلی نباید از نصف سطح بزرگ­ترین هادی حفاظتی در تاسیسات و متصل به ترمینال اصلی اتصال زمین کوچک­تر باشد.

هم­بندی اضافی برای هم­ولتاژ کردن

چنانچه کم­ترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار، (فیوزها و انواع کلیدهای خودکار) وجود داشته باشد، باید از هم­بندی اضافی برای هم­ولتاژ کردن استفاده کرد. هم­بندی اضافی ممکن است کلیه تاسیسات، قسمتی از آن و یا یک دستگاه، وسیله یا محل را در بر گیرد. هم­بندی اضافی برای هم­ولتاژ کردن باید کلیه قسمت­های هادی یا فلزی را که به­طور هم­زمان در آن محل در دسترس­اند، در بر گیرد از جمله:

الف) کلیه بدنه هادی دستگاه و لوازم ثابت

ب) قسمت­های هادی بیگانه از هر نوع

پ) قسمت­های فلزی قابل دسترس در ساختمان­ها مانند اسکلت فلزی و غیره

تبصره: در صورت نیاز به ایجاد هم­بندی اضافی در هر قسمت از ساختمان، ترمینال یا شینه هم­بندی اضافی آن قسمت توسط هادی هم­بندی اضافی به ترمینال یا شینه حفاظتی (PE) تابلو برق تغذیه کننده مدارهای آن قسمت متصل می­گردد.

سطح مقطع هادی­های هم­بندی اضافی

سطح مقطع هادی هم­بندی اضافی نباید از مقادیر زیر کوچک­تر باشد:

الف) 2.5 میلی­متر مربع برای هادی مسی یا 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی، اگر هادی هم­بندی اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار باشد.

ب) 4 میلی­متر مربع برای هادی مسی یا 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی، اگر هادی هم­بندی اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد.

تبصره: در حمام و دوش­ها سطح مقطع هادی هم­بندی اضافی نباید از 4 میلی­متر مربع برای هادی مس کم­تر باشد.

سطح مقطع هادی هم­بندی اضافی که بدنه هادی دو دستگاه الکتریکی را به هم وصل می­کند، نباید از سطح مقطع کوچک­ترین­ هادی حفاظتی (PEN یا PE) در مدار تغذیه کننده و متصل به بدنه­های هادی دو دستگاه مذکور کوچک­تر باشد.

حداقل سطح مقطع هادی هم­بندی اضافی که بدنه هادی دستگاه­ها و تجهیزات الکتریکی را به قسمت­های هادی بیگانه وصل می­کند نباید از نصف سطح مقطع هادی حفاظتی در مدار تغذیه کننده دستگاه الکتریکی کوچک­تر باشد.

سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی خنثی

سطح مقطع هادی حفاظتی، باید با توجه به شرایط زیر انتخاب شود:

الف) قطع مطمئن کلید حفاظتی مدار در حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی در زمان مجاز

ب) تحمل حداکثر جریان اتصال کوتاه با توجه به زمان قطع کلید (حداکثر 5 ثانیه)

سطح مقطع هادی حفاظتی – خنثی (PEN) نباید از 10 میلی­متر مربع برای هادی مس و 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی کم­تر باشد

برای مدارهایی که هادی حفاظتی (PE) آن همراه مدار (رشته­ای از کابل یا رشته­ای از یک مدار در داخل لوله) نبوده و در یک مسیر و به صورت جدا اجرا شده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچک­تر باشد:

الف) 2.5 میلی­متر مربع برای هادی مسی یا 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد.

ب) 4 میلی­متر مربع برای هادی مسی یا 16 میلی­متر مربع برای هادی آلومینیومی، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد.

هادی­های حفاظتی (PE) همراه مدار (مدارهای داخل لوله و مجراها) باید هادی عایق­دار باشند، در موارد دیگر نیز مانند مدارهای داخل کانال و سینی و نردبان کابل­ها، به­منظور حفاظت در برابرخوردگی و امکان شناسایی آن هادی لازم می­نماید که از هادی عایق­دار برای هادی حفاظتی (PE) استفاده شود.

در صورت اجبار، چنانچه هادی حفاظتی به ­صورت مشترک برای دو یا چند مدار مورد استفاده قرار گیرد، باید سطح مقطع هادی حفاظتی معادل با بزرگ­ترین سطح مقطع هادی حفاظتی مدارها انتخاب گردد.

حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی

سطح مقطع هادی فاز مدار S (میلی­متر مربع) حداقل سطح مقطه هادی حفاظتی PE (میلی­متر مربع) (چنانچه هادی حفاظتی از جنس هادی فاز باشد)
S<=16 S
S=16, 25 35 16
S>35 S/2

طرحواره همبندی اصلی و اضافی

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان20,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 3
تاریخ انتشار: 17 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 1168
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان20,000

تعداد