جدول انتخاب لوله و سیم برق

تصویر شاخص
حجم فایل

464 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

لوله برق چیست ؟

لوله های برق و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادی های عایق دار مثل سیم و کابل در تأسیسات الکتریکی ساختمان ها به کار می رود، باید برابر استانداردهای IEC614 – 1 ، IEC423A ، IEC423 و  1-2-IEC614  و یا جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۹۴ ساخته شده باشد. لوله های غیر فلزی و اتصالات مربوط به آن، که در تأسیسات مزبور مورد استفاده قرار می گیرد باید براساس استانداردهای فوق الذکر بوده و لوله های خرطومی پلاستیکی مطابق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۸۳ تولید شده باشد.

١٣-٧-٣ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

١٣-٧-٣-١ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎﻳﻲ داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، اﻋﻢ از روﻛﺎر و ﺗﻮﻛﺎر، ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎرى ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮاى اﺟﺮاى اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت، ﺧﻢ ﻫﺎ، زاﻧﻮﻫﺎ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر راﻫﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺟﻌﺒﻪﻫﺎى زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎى ﺗﻮﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ و ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

١٣-٧-٣-٢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎى روﻛﺎر و ﺗﻮﻛﺎر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١٣-٧-٣-٢ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﺪول ١٣-٧-٣-٢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎ

ﻧﻮع ﺳﻴﻢ روﻛﺎر ﺗﻮﻛﺎر ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ
ﻓﻮﻻدى ﭘﻲ ﺟﻲ (رزوه (pg از ﻧﻮع ﺳﻴﺎه ﻳﺎ + + ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن + ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه
ﻓﻮﻻدى ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺪون روﻛﺶ (pg) + + ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن + ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﻮﻻدى ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﺑﺎ روﻛﺶ ﭘﻲ وى ﺳﻲ (pg) + + ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن + ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺻﻠﺐ از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ ﺧﻮدﺳﻮز + + ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن + ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ ﺧﻮدﺳﻮز ـ + ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ

 +: ﻣﺠﺎز             ـ : ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز

١٣-٧-٣-٢-١ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ، ﻛﻒ ﺳﺎزى، ﺑﺘﻦ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﻨﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد، از ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﻮﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

١٣-٧-٣-٢-٢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺳﻮزد، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

١٣-٧-٣-٣ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ، ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻢ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮوى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪى ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﭘﺎ ﭘﺎرﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎ و ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪاى، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 1.3 (ﻳﻚ و ﺳﻪ دﻫﻢ) ﺑﺎﺷﺪ.

جدول انتخاب لوله و سیم برق

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جدول انتخاب لوله و سیم برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 17 شهریور 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 1425
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

رایگان