برق رسانی به هواکش های سقفی

تصویر شاخص
حجم فایل

392 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

١٣-٦-٢-٥-٤ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺤﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ را، ﻛﻪ داراى ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ و ﻣﺠﺰا در ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﻛﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰاﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى ﻫﻮاﻛﺶﻫﺎ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

برق رسانی به هواکش های سقفی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برق رسانی به هواکش های سقفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان6,000

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1400آخرین بروزرسانی: 19 شهریور 1401تعداد بازدید: 476
قوانین استفاده

فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان6,000