استفاده از دو RCD

تصویر شاخص
حجم فایل

159 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

استفاده از دو RCD در تابلو فرعی یا تابلوی واحدها

جریان باقیمانده

این جریان جمع برداری مقادیر لحظه ­ای جریان ­هایی است که از همه هادی ­های برقدار یک مدار معین در یک نقطه از تاسیسات برقی عبور می­ کند، این جریان را گاهی به اشتباه (جریان به زمین و یا جریان نشت به زمین) نیز خوانده ­اند.

 

ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ( RCD)

از اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاى ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻳﻜﻲ از ﻫﺎدﻳﻬﺎى ﺑﺮق دار ﻣﺪار ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﺪﻧﻪﻫﺎى ﻫﺎدى ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ

ب) ﻫﺎدﻳﻬﺎى ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

پ) ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﺪار ﺑﻪ زﻣﻴﻦ

ﺗﺒﺼﺮه: ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ آﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

از اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٣٠ ﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدى و ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

از اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در بند فوق، ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدى ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﺎدى ﺑﺮقدار) ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﺮف اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ، ﻧﻤﻲﺗﻮان از دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﻘﺮرات ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دو ﻫﺎدى ﻓﺎز ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﺎدى ﻓﺎز و ﻫﺎدى ﺧﻨﺜﻲ، اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﻧﻴﺮوى TT، TN-Sو TN-C-Sو IT ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺪون ﻫﺎدى ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ (PE) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ TN-C اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﺎدى ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺪار ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺪار ﺑﻪ TN-S ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﻧﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر و اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه (ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ – ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرى – ﻓﻴﻮز) را ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎى ﺧﻮدﻛﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرى، ﺑﺼﻮرت اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﻣﺪار ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰاﻛﻨﻨﺪه، ﻓﻴﻮز و ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرى ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرى ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ، آﺧﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﻣﺪار ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ( RCD) در مبحث 13:

حمام ­ها و دوش ­ها در منازل، هتل­ ها و نظایر آن:

در zone 1  فقط تجهیزات نصب ثابت که سازندگان اجازه نصب آن را در این منطقه داده­ اند از قبیل پمپ­های برقی وان، دوش و یا جکوزی، هواکش­ها، حوله خشک کن برقی، آبگرمکن برقی، چراغ­های روشنایی که مدار تغذیه آن­ها 230 ولت جریان متناوب بوده که از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی آمپر حفاظت می­شوند و همچنین تجهیزات برقی که با ولتاژ کار 25 ولت (AC) و با 60 ولت (DC) بدون تموج در سیستم SELV و PELV تغذیه و حفاظت می­گردند، مجاز است.

در zone 2  شرایط زیر باید از نظر حفاظت و نصب منابع SELV رعایت گردد:

استخرها:

لوازم و تجهیزات برقی نصب شده در zone 2 استخر علاوه بر پیش ­بینی سایر حفاظت ­های لازم دیگر، باید از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی آمپر نیز حفاظت گردد.

برای استخرهایی که دارای zone 2 نبوده و سیستم روشنایی آن در zone 1 نصب و اجرا می­گردد و همچنین از منابع تغذیه SELV تغذیه نمی­گردند، باید شرایط زیر در آن برقرار باشد:

مدارهای روشنایی علاوه بر سایر حفاظت­های موردنیاز دیگر، باید از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی ­آمپر حفاظت گردند.

سونای خشک

برای حفاظت در مقابل برق­گرفتگی در تماس مستقیم یا غیر مستقیم در فضای سونا، موارد زیر باید رعایت گردد:

پ) به­ عنوان حفاظت اضافی علاوه بر سایر حفاظت­ها، برای کلیه تاسیسات برق ( 230 ولت AC) سونا به غیر از مدار تغذیه کننده گرمکن برقی باید از کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی ­آمپر استفاده شوند.

سونای بخار

ب) مدار تغذیه چراغ روشنایی سونای بخار چنانچه با ولتاژ 230 ولت (AC) تغذیه گردد باید از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی ­آمپر حفاظت شود، در غیر این­صورت تغذیه چراغ روشنایی سونای بخار توسط منبع تغذیه SELV با ولتاژ کار 12 ولت (AC) و با 30 ولت (DC) الزامی خواهد بود.

استفاده از دو RCD

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 16 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 568
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد