0
04446263488 / 09144823257
لیست مطالب
50a7213b5f1644e1060b042de0aaaf17

ساختمان بلند مرتبه (مبحث 3)

ارتفاع ساختمان: فاصله قائم تراز متوسط زمین تا تراز متوسط بالاترین بام. در ساختمان­هایی که دارای چند بام با ارتفاع­های متفاوت است، ارتفاع ساختمان برابر ارتفاع متوسط بالاترین بام در نظر گرفته می شود. ساختمان بلند مرتبه: ساختمانی که ارتفاع ...
add-sys

ساختمان های عمیق (سیستم اعلام حریق)

ساختمان­هایی که دارای حداقل یک کف با عمق بیش از 9 متر نسبت به پایین­ترین تراز تخلیه خروج هستند، ساختمان عمیق گفته می شود.