0
04446263488 / 09144823257 / 09351568086

آیا همیشه برای مدار پریز برق باید از کلید مینیاتوری 16 آمپر استفاده شود؟